Forstå din faktura | Hvad består min faktura af?
Energi Danmark logo

Forstå din faktura

Alle omkostninger forbundet med dit elforbrug opkræves igennem din el-leverandør. Vi opkræver derfor for skatter og afgifter til staten samt omkostninger til dit lokale netselskab, som ejer din elmåler.

Klik herunder for at se eksempler på  elektronisk faktura, en opgørelse eller afregning for producenter.

Elektronisk faktura:

Opgørelse:

Afregning for producenter:

Korrektionsmodul: 

I vores afregningssystem anvender vi et korrektionsmodul. Det betyder, at det er lettere for dig at indberette til SKAT. Læs mere her.

Hvordan fakturerer Energi Danmark?

Energi Danmark fakturerer månedligt bagud.

Har vi modtaget forbrugsdata fra dit netselskab, så danner vi en opgørelse. Hvis vi mangler data, så danner vi en aconto faktura beregnet ud fra installationens forventede årsforbrug.

Vi bestræber os altid på at afregne hurtigst muligt.

Fakturering af forskellige målertyper

Der findes tre slags elmålere; timemålere, flexmålere og skabelonmålere.

Skabelonmålere overgår ved udgangen af 2020 til flexafregning. Læs mere nedenfor.

Timemålere har typisk et årligt forbrug på over 100.000 kWh. Data på disse målere kan modtages ned på timesintervaller. Det betyder, at vi ikke modtager aflæsninger fra netselskabet men forbrugstal til afregning. I kan lave udtræk over forbruget på My Energy. Timemålere afregnes månedligt bagud.

Flexmålere har typisk et forbrug under 100.000 kWh. Flexmålere vil ved udgangen af 2020 erstatte ”skabelon” målere i hele Danmark.
Vi afregner jeres forbrug frem til den sidste dag i måneden baseret på de time-værdier, vi har modtaget fra netselskabet, som er dataansvarlig. I kan lave udtræk over forbruget på My Energy.
Flexmålere afregnes månedligt bagud.

skabelonmålere modtager vi aflæsninger enten månedligt, kvartalsvist eller én gang årligt afhængig af hvilket netselskab, installationen hører under. Har vi en aflæsning fra netselskabet, fakturerer vi for det faktiske forbrug. Hvis der ikke findes en aflæsning, danner vi en aconto faktura ud fra installationens årligt anslåede forbrug.

Alle skabelonmålere skal som nævnt overgå til flexafregning i løbet af 2020. Vi informerer hver måned de relevante kunder, hvis måler overgår til flexafregning.

Tidsdifferentierede tariffer

De danske netselskaber indfører løbende tidsdifferentierede tariffer.

Tidsdifferentierede tariffer er en definition af, hvornår på dagen I bruger strømmen og den tarif I betaler for transport af strøm.

Tariffen er højst på de tidspunkter af døgnet, hvor der er størst belastning på elnettet. Og omvendt er tariffen lavest, hvis man formår at ligge sit forbrug i ydertimerne, hvor belastningen er lav.

Det er forskelligt fra netselskab til netselskab, hvornår på døgnet spids-, lav- og højbelastning defineres.

I kan gå på jeres netselskabs hjemmeside og læse mere herom eller I kan kontakte vores kundeservice og så skal vi gerne undersøge det for jer.

Hvorfor indføres tidsdifferentierede tariffer?

Alle netselskaber indfører tidsdifferentierede tariffer for at skabe incitament hos forbrugeren til at sprede sit elforbrug over hele døgnet. Dette sker i takt med at belastningen på el-nettet stiger bl.a. pga. den grønne omstilling. Indførslen skal ses i sammenhæng med at alle elmålere pr. 01.01.2021 skal være overgået til flexafregning, hvilket betyder, at alle forbrugere har mulighed for at blive timeafregnet.

Tilgodehavende

Er I el-producent, vil betaling for produktion blive udbetalt automatisk.

Skal I ændre den konto, vi udbetaler til, bedes I skrive relevante informationer til bogholderiet@energidanmark.dk

Har I derimod en kreditnota eller en kreditopgørelse med tilgodehavende, vil beløbet ikke blive udbetalt automatisk. Så har I følgende muligheder:

  • Modregne tilgodehavende i en anden faktura
  • Få beløbet udbetalt. I så fald skal vi bruge kontooplysninger, CVR nr. og fakturanr.

Giv besked til Kundeservice om, hvilken mulighed I ønsker at vælge enten på kundeservice@energidanmark.dk eller på tlf. 8742 6262.

Hvad består min faktura af?

Din faktura indeholder ud over elforbrug også blandt andet abonnement til netselskab, afgifter og transport af el. Herunder kan du se, hvad din faktura består af:

Abonnement til netselskabet: Prisen fastsættes af det lokale netselskab og dækker administration
Afgifter: Netselskabet skal ifølge loven opkræve afgifter til staten. Afgifterne dækker over el-afgift, el-distributionsafgift, el-sparebidrag og CO2-afgift. Minimumsafgiften indgår ligeledes heri.
Markedsel: Afspejler det faktiske elforbrug i perioden
Nettarif: Netselskabets tarif for transport af el
Overliggende nettarif: Dækker betaling til andre netselskaber for transport gennem deres elnet.
PSO: Offentlige serviceforpligtelser opkræves til at dække Energinets omkostninger til tilskud af vedværende energi (vindmøller og VE anlæg), decentral kraftvarmeproduktion, forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion etc. PSO afgiften udfases løbende frem til 2022, hvor udgifterne flyttes til finansloven.
Transportbetaling: Indbefatter betaling for transport af el i ledningsnettet.