Energi Danmark logo

Årsrapport 2021

Energi Danmark koncernen opnåede i 2021 en omsætning på 119 mia. DKK, drevet af historisk høje spot-, gas- og forwardpriser på elmarkedet. Høje finansielle omkostninger, som følge af krav om sikkerhedsstillelse, og tab, som følge af strukturen i Energi Danmarks vindportefølje, resulterede i et utilfredsstillende koncernunderskud efter skat på 286,5 mio. DKK. På grund af ændringer i værdiansættelsen af salgskontrakter er indtægter på 86,6 mio. DKK i 2021 flyttet tilbage til regnskabsåret 2020, hvilket ellers ville have sænket underskuddet til 199,9mio. DKK efter skat. Energi Danmark koncernen realiserede et stærkt 1. kvartal 2022 med et resultat før skat på 313,5 mio. DKK.

maj 3, 2022


2021 har været et ekstraordinært år på de europæiske energimarkeder med hastigt stigende elpriser og krav til sikkerhedsstillelse samt et stort opsving på både gas og CO2.

Energi Danmark koncernen opnåede i 2021 en omsætning på 119 mia. DKK. Omsætningen er baseret på, at koncernen leverede 38,1 TWh elektricitet til forbrugerne på de nordeuropæiske markeder og håndterede 3,4 TWh produktion på vegne af produktionskunder i hovedsageligt Danmark og Sverige, kombineret med aktiviteter på tværs af landegrænser og gasaktiviteter på de fleste europæiske markeder. Mere end 60 % af det leverede kundeforbrug blev leveret til kunder uden for Danmark, hvilket understøtter koncernens internationale ambition om at levere energiløsninger på tværs af grænserne.

På trods af intensiv konkurrence på alle markeder formåede Energi Danmark koncernen at indgå leveringskontrakter på samlet 44,7 TWh med kunderne på de nordiske og det tyske marked til fremtidig levering i de kommende fem år. I alt har Energi Danmark koncernen nu en samlet fremtidig levering på 101,4 TWh til vores nordeuropæiske kunder i de kommende fem år.

Et udfordrende 2021
Trods en historisk høj omsætning landede årets resultat på et utilfredsstillende koncernunderskud efter skat på 286,5 mio. DKK. Som følge af ændringer i værdiansættelsen af salgskontrakter er indtægter fra regnskabsåret 2021 på 86,6 mio. DKK flyttet tilbage til regnskabsåret 2020, hvilket ellers ville have sænket underskuddet til 199,9 mio. DKK efter skat.

Ved indgåelse af en kontrakt om fremtidig levering med en kunde køber og afdækker Energi Danmark den aftalte mængde på børserne. Den fortsatte og ekstreme stigning i energipriserne i løbet af 2021 medførte et væsentligt højere sikkerhedskrav fra børserne end i et normalt marked, med øgede finansielle omkostninger til følge.

Energi Danmark har især i november og december 2021 oplevet betydelige tab på porteføljen af vindproduktionskunder. En markant lavere produktion på grund af manglende vind i forhold til det forventede i disse måneder betød, at Energi Danmark skulle indkøbe yderligere mængder på børserne for at opfylde vores forpligtelser overfor vores tilsvarende leveringskontrakter. I kombination med ekstremt høje spotpriser på børserne i disse måneder førte dette til betydelige tab.

Energi Danmark har iværksat en række initiativer for at afbøde, hvis en lignende ekstraordinær situation skulle opstå i fremtiden.

Konsolidering af ejerkredsen
I 2021 blev den tidligere offentliggjorte konsolidering af ejerkredsen i Energi Danmark A/S gennemført, således at Andel nu ejer 63,65% af aktierne og NRGi ejer 36,35%.

”Både Andel og NRGi har et stærkt og tæt forhold til Energi Danmark koncernen, og tilsammen står vi godt positioneret til at udvikle koncernens strategi og muligheder i det nordeuropæiske marked,” siger bestyrelsesformand Jesper Hjulmand.

Stærke forventninger til 2022
2022 begyndte rigtigt godt for Energi Danmark koncernen. Koncernen realiserede et stærkt 1. kvartal 2022 med et resultat før skat på 313,5 mio. DKK. Resultatet er drevet af en stærk præstation i vores elhandelsdivisioner, sund styring af vores valutarisici samt tilfredsstillende indtjening i vores kundedivision.

Der forventes en positiv konsolidering i Q2-Q4 2022, selvom fastlæggelsen af forventningerne for hele året i øjeblikket er behæftet med usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine.

“Efter et udfordrende 2021, præget af tab på vores vindproduktionskontrakter og en stærkt øget volatilitet i markederne samt af en ændring i værdiansættelsen af salgskontrakter, er vi stolte af at realisere et stærkt resultat i 1. kvartal 2022. Dette kombineret med en forventning om yderligere overskud i resten af 2022 gør os i stand til at se meget positivt på året som helhed,” siger administrerende direktør Jørgen Holm Westergaard.