Risikostyring

Risikostyring er kernen i alt, hvad vi foretager os i koncernen – kernen i produkterne til vores kunder og kernen i, hvordan vi tænker og driver virksomhed i det daglige. Uden professionel håndtering af risici på både kort og lang sigt kan vi ikke opnå en bæredygtig koncern, der både nu og i fremtiden leverer gode resultater og god service over for vores kunder og investorer. Bæredygtighed hviler på god risikostyring og resulterer i en økonomisk sund og velfungerende koncern, der er rustet godt til fremtidige udfordringer.

Energi Danmark koncernens forretningsmodel bygger på, at virksomheden er en af de førende energihandelsselskaber i Nordeuropa. Vores aktiviteter omfatter:

Når man handler med energiprodukter på forskellige markeder, bliver risikostyring en del af forretningsmodellen.
  • Salg af el - både fysisk og økonomisk - især til kunder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland
  • Køb af el - både fysisk og økonomisk - fra Nord Pool, Nasdaq, andre børser, modparter, decentrale kraftværker, vindmølleanlæg mv.
  • Handel med CO2-certifikater
  • Handel med gas
  • Porteføljeforvaltning og rådgivning
  • Handel med grønne certifikater
  • Drift af egne vindmølleanlæg
  • Handel med el på tværs af grænserne i Europa
  • Handel på balancemarkederne
  • Køb og salg af andre energirelaterede råvarer.

Når man handler med energiprodukter på forskellige markeder, bliver risikostyring en meget vigtig del af forretningsmodellen. Energi Danmark koncernen udsættes for forskellige former for risici, herunder relateret til bl.a. markedet, likviditeten, kreditforhold, volumen, valutakurser, driftsforhold og renteniveauet.

For at kunne håndtere disse risici har de dele af organisationen, der er ansvarlige for salg, indkøb og handel, medtaget relevante risikostyringsprocedurer og interne kontroller i deres daglige drift.

Ansvaret for at måle og vurdere risikoeksponeringen og holde øje med, om risikobegrænsningerne overholdes, ligger dog hos Risk Management. Risk Management fungerer uafhængigt af de afdelinger, der håndterer risiciene.

Bestyrelsen har fastlagt grænserne for den acceptable eksponeringsrisiko. Risk Management sammenligner dagligt de faktiske eksponeringsniveauer med de grænser, som bestyrelsen har udstukket.
I tilfælde af at de overskrides, skal bestyrelsen straks informeres herom, og eksponeringen skal reduceres, så den kommer under de fastsatte grænser. Alle afledte aktiviteter i forbindelse med risikostyring foretages af specialister med passende kompetencer, erfaringer og tilsynsmuligheder. Bestyrelsen gennemgår og fastsætter regler for håndtering af risiciene, som gennemgås i det følgende.

Markedsrelaterede risici

Markedsprisen for el har vist sig at svinge en del og hænger sammen med ændringer og hændelser, der ikke kan forudsiges.

Spotprisen bestemmes på timebasis på de fysiske børser og danner grundlag for den finansielle handel med el på futures- og forwardkontrakter.

Prisrisikoen ved at sælge el ud fra faste priselementer afdækkes ved at købe tilhørende finansielle kontrakter på valutamarkederne, hvorved Energi Danmark sikres en kontraktmargin.
En anden markedsrisiko vedrører volumen, når el handles på basis af fremtidige priser (med faste priselementer), eftersom den tilhørende prisafdækning skal passe med det faktiske kundeforbrug for at undgå ineffektiv sikring. Det kombinerede kundeforbrug overvåges løbende for at kunne forudsige og regulere den tilhørende afdækning.

Idet koncernen er til stede i flere lande med flere valutaer (primært danske, norske og svenske kroner samt euro), er den også udsat for udsving og ændringer i valutakurserne i forhold til den danske krone. Eksponeringen overvåges dagligt, og koncernen indgår valutakontrakter for at kunne afdække eksponeringen, hvorved risikoen minimeres.

For at kunne håndtere alle disse risici bruger risikostyringsafdelingen et ETRM-system (BRADY-ETRM). BRADY-ETRM er grundlaget for at kunne beregne den daglige eksponering ved hjælp af både VaR-baserede modeller og egne udviklede modeller, der kan vise risiciene og MWh-eksponeringen fra dag til dag. BRADY-ETRM omfatter næsten alle Energi Danmarks positioner/kontrakter, der bruges som grundlag for beregning af eksponeringen ved hjælp af priskurver, der uddrages af valutanoteringer (i relevant omfang).

Likviditetsrisici

Hos Energi Danmark skyldes mange af kravene til driftskapital handelsaktiviteter, der kommer af, at koncernen skal finansiere købet af den el, der skal leveres til vores kunder. Især efter indførelsen af engrosmodellen er likviditetskravet øget i slutningen af måneden, hvorefter det hurtigt går ned i begyndelsen af den følgende måned. Forøgelsen skyldes, at Energi Danmark skal betale kundeforbrugsrelaterede energiafgifter, eltransmission samt PSO-afgift til transmissionsselskaberne/Energinet.dk, før koncernen modtager kundernes betaling.

Likviditetsrisikoen håndteres og overvåges dagligt, og der følges op med en pengestrømsprognose, der viser de forventede fremtidige pengestrømsbevægelser.

Når der handles el på børserne, er der sædvanligvis et krav om inddækning af margin, der skal dækkes af en sikkerhedsstillelse. Det beløb, der skal sikres, beregnes dagligt af børserne og formidles til Energi Danmark. De administrative funktioner modtager og holder øje med sikkerheden, så der altid er tilstrækkeligt med sikkerhed til rådighed.

Energi Danmark har tilstrækkeligt med likviditet og muligheder for sikkerhed til at understøtte aktiviteterne.

Kreditrisici

Når der handles el, finansielle kontrakter, andre varer samt råvarer med kunder, modparter og børser, udsættes Energi Danmark for en kreditrisiko.

Kreditrisikoeksponeringen afhænger af kundernes og modparternes kreditværdighed. Kunder er primært inden for den offentlige sektor, forsyningssektoren og på tværs af forretningsmarkeder (B2B). Modparterne er typisk etablerede virksomheder, der handler med råvarer.

Alle kunder og modparter underkastes en kreditvurdering, før der indgås handler. Eksisterende kunder og modparter revurderes også løbende, især ved underskrift af nye kontrakter. Til kreditvurderingen benytter Energi Danmark en kreditvurderingsmodel fra ekstern side. Hvis vurderingen kommer under nærmere fastlagte niveauer, foretages også en manuel kreditvurdering, hvorefter den nye kontrakt godkendes, eller der udbedes yderligere sikkerhed før underskrift. Alle modparter vurderes og tildeles en eksponeringsgrænse, og den daglige eksponering beregnes og sammenholdes med denne grænse af Risk Management.

Det er en regel ved kreditvurderingen ikke at afvise kunder, der gerne vil handle med Energi Danmark. Ved vurdering af resultatet af kreditvurderingen og sikkerhedskravene kan økonomiafdelingen stille høje krav. Nødvendigheden af at fastholde høje krav er blevet endnu mere relevant efter indførelsen af engrosmodellen, eftersom tab på kunder, der ikke betaler deres energiafgifter og eltransmission, er flyttet fra transmissionsselskaberne/Energinet.dk til handelsselskaber som Energi Danmark.

Renterisiko

Energi Danmark finansierer delvist sin drift med banklån. Lånene pålægges en variabel rente. Pengestrømmen og renteniveauet overvåges løbende.

En del af renterisikoen afdækkes med renteswaps. Renten på erhvervsobligationer er baseret på CIBOR + en fast margin.